ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ FRANCHISE | ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - THE WAY

Ακολουθούν οι βασικοί ορισμοί με βάση την Διεθνή Ονοματολογία, η μετάφραση και ο αντίστοιχος όρος που έχει επικρατήσει στην Ελλάδα καθώς και οι έννοιες προκειμένου να είναι κατανοητές για όλους.

Franchise = ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ

Το σύνολο δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα κι επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής, τεχνογνωσίες ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς εκμετάλλευση για την μεταπώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες. Χαρακτηρίζει επίσης κάθε τι που έχει σχέση με το Franchise (Σύμβαση Franchise).

Franchising = ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ

Είναι η εμπορική μέθοδος με την οποία μια επιχείρηση ο δικαιοπάροχος, παραχωρεί στην άλλη, τον δικαιοδόχο, έναντι αμέσου ή εμμέσου οικονομικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Franchise Contract = Σύμβαση Δικαιόχρησης: Είναι η ενοχική σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δικαιοπάροχου (franchisor) και του Δικαιοδόχου (franchisee), στην οποία περιγράφονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια και λεπτομέρεια οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δύο μερών. Καθώς θεωρείται σύμβαση προσχώρησης, κατά κανόνα ο υποψήφιος Δικαιοδόχος δεν έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί τους θεμελιώδεις όρους της σύμβασης, καθώς ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης franchise είναι η καθολική ομοιομορφία των μελών του δικτύου Franchise καθώς και η ίση μεταχείριση όλων των Δικαιοδόχων.

Business Format Franchise = Επιχειρηματικός Τύπος Franchise

Ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σύστημα franchise.

Franchisor = Δικαιοπάροχος ή Δότης

Είναι η επιχείρηση που παραχωρεί σε άλλες επιχειρήσεις, τους δικαιοδόχους, έναντι άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εκμετάλλευση συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Franchisee = Δικαιοδόχος ή Δικαιούχος ή Λήπτης

Είναι η επιχείρηση στην οποία παραχωρείται έναντι ανταλάγματος, από τον δικαιοπάροχο το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Disclosure = Υποχρέωση πληροφόρησης

Είναι η υποχρέωση του δικαιοπάροχου να παρέχει εγγράφως & επαρκώς σε κάθε υποψήφιο δικαιοδόχο και μέσα σε εύλογο χρόνο πριν από την υπογραφή ενός δεσμευτικού εγγράφου πλήρη κι ακριβή πληροφόρηση σχετικά με την εταιρική και οικονομική του κατάσταση, το επιχειρηματικό του ιστορικό, την περιγραφή της επιχείρησης που είναι αντικείμενο του franchise, την περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών της τεχνογνωσίας, την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τον δικαιοδόχο, το σύνηθες κόστος εγκατάστασης μίας επιχείρησης franchise, την βιωσιμότητα του συστήματος, τα βασικά στοιχεία τής σύμβασης franchise, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών του δικτύου και όσες άλλες σχετικές πληροφορίες που προβλέπονται είτε από ειδική νομοθεσία είτα από τον Εθνικό Κώδικα Δεοντολογίας για το Franchising.

Industrial Franchise = Βιομηχανικό Franchise

Είναι μια μορφή franchising κατά την οποία μια επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος, παρέχει σε μια άλλη επιχείρηση, τον δικαιοδόχο, την άδεια να παράγει ή να μεταποιεί συγκεκριμένα προϊόντα σύμφωνα με τις οδηγίες του δικαιοπάροχου και να τα εμπορεύεται χρησιμοποιώντας το εμπορικό σήμα του δικαιοπαρόχου.

Distribution Franchise = Franchise Διανομής

Είναι μια μορφή franchising όπου μια επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος, παρέχει σε μια άλλη επιχείρηση, τον δικαιοδόχο, την άδεια να εκμεταλλεύεται το franchise μέσα από την λιανική πώληση σε τελικούς καταναλωτές συγκεκριμένων προϊόντων μέσα από το κατάστημά του χρησιμοποιώντας τα διακριτικά γνωρίσματα και το εμπορικό σήμα του δικαιοπαρόχου.

Services Franchise = Franchise Υπηρεσιών

Είναι μια μορφή franchising όπου μια επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος, παρέχει σε μια άλλη επιχείρηση, τον δικαιοδόχο, την άδεια να εκμεταλλεύεται το franchise μέσα από την παροχή σε τελικούς καταναλωτές συγκεκριμένων υπηρεσιών μέσα από το κατάστημά του και κάτω από τα διακριτικά γνωρίσματα και το εμπορικό σήμα του δικαιοπαρόχου.

Mobile Franchise = Κινητό Franchise

Είναι μια μορφή franchising όπου μια επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος, παρέχει σε μια άλλη επιχείρηση, τον δικαιοδόχο, την άδεια να εκμεταλλεύεται το franchise μέσα από την παροχή σε τελικούς καταναλωτές συγκεκριμένων υπηρεσιών μέσα από το κατάστημά του και κάτω από τα διακριτικά γνωρίσματα και το εμπορικό σήμα του δικαιοπαρόχου.

Master Franchisee/ Sub-Franchisor = Βασικός Δικαιοδόχος

Είναι η επιχείρηση, στην οποία ο δικαιοπάροχος, παρέχει την άδεια να εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μέσω της από τον βασικό δικαιοδόχο περαιτέρω παραχώρησης σε τρίτους του δικαιώματος εκμετάλλευσης του franchise μέσα από συγκεκριμένες μονάδες εκμετάλλευσης (καταστήματα) που καθένας από αυτούς δημιουργεί μέσα στην ίδια γεωγραφική περιοχή βάσει ενός δεδομένου χρονικού σχεδίου ανάπτυξης, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα της παράλληλης δημιουργίας κι εκμετάλλευσης από τον βασικό δικαιοδόχο μιας ή περισσοτέρων μονάδων εκμετάλλευσης στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Direct Franchise = Άμεσο Franchise

Είναι η περίπτωση κατά την οποία ο δικαιοπάροχος παραχωρεί σε έναν δικαιοδόχο την συμβατική δυνατότητα να λειτουργήσει το franchise σε μια και συγκεκριμένη μονάδα εκμετάλλευσης που βρίσκεται σε άλλη χώρα μέσα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, χωρίς να έχει το δικαίωμα εκμετάλευσης σε όλη την επικράτεια της χώρας. Area Developer = Δικαιοδόχος Ανάπτυξης Περιοχής Ονομάζεται η επιχείρηση, στην οποία ο δικαιοπάροχος, παρέχει στον δικαιοδόχο την άδεια να εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία του δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσει, να αναπτύξει και να εκμεταλευτεί περισσότερες από μία μονάδα Franchise. Η συμφωνηθείσα ανάπτυξη καθορίζεται βάσει ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Development Schedule = Χρονικό Σχέδιο Ανάπτυξης

Είναι το οριζόμενο από τη σύμβαση χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο βασικός δικαιοδόχος ή/και ο δικαιοδόχος ανάπτυξης περιοχής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναπτύξουν το δίκτυο δικαιοδόχων του συστήματος στην περιοχή τους, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα.

Multiunit Franchising = Franchising Πολλαπλών Σημείων

Αφορά στην διαδικασία κατά την οποία παραχωρείται από τον δικαιοπάροχο στον δικαιοδόχο, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσα από την δημιουργία περισσοτέρων της μιας μονάδες εκμετάλλευσης μέσα στην ίδια ή/και σε άλλη γεωγραφική περιοχή. Franchise Fee ή Entry fee Δικαίωμα Εισόδου

Είναι μια εφάπαξ αμοιβή που καταβάλλει ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του franchise. Επιγραμματικά είναι το αντίτιμο για την τεχνογνωσία, την αρχική υποστήριξη και την αρχική εκπαίδευση που προσφέρει ο Δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο.

Royalties = Περιοδικά Δικαιώματα

Είναι το συνεχές οικονομικό αντάλλαγμα που καταβάλλει περιοδικά ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του franchise καθ'όλη την διάρκεια της συμβατικής τους σχέσης. Τα ποσά αυτά υπολογίζονται με τους ακόλουθους τρόπους: ως πάγια χρηματική αμοιβή (flat fee), ή ως ποσοστό (%) επί των καθαρών πωλήσεων της επιχείρησης του Δικαιοδόχου ή ως ποσοστό επί των καθαρών αγορών, ή τέλος σε εμπορικές εταιρίες ενσωματώνονται στο κόστος αγορών.

Quality Control = Ποιοτικός Έλεγχος

Είναι ο έλεγχος που διενεργεί ο δικαιοπάροχος στις μονάδες εκμετάλλευσης του franchise ώστε να πιστοποιείται η συμμόρφωση των δικαιοδόχων του δικτύου με τους κανόνες των Εγχειριδίων Λειτουργίας του franchise και τους όρους της σύμβασης franchise που έχουν υπογράψει και που αφορούν στην ποιότητα των πωλουμένων προϊόντων ή/και των παρεχομένων υπηρεσιών.

Buy Back Option = Δυνατότητα Εξαγοράς

Κατά την λήξη ή λύση μιας σύμβασης franchise ο δικαιοπάροχος δύναται να ασκήσει το συμβατικό του δικαίωμα κατά το οποίο δύναται να ζητήσει από τον δικαιοδόχο να του πωλήσει είτε την επιχείρησή του, είτε μέρος αυτής είτε τα προϊόντα που έχουν απομείνει στην κυριότητα του δικαιοδόχου κατά την λύση ή λήξη της σύμβασης.

Operation manual = Εγχειρίδιο λειτουργίας: Πρόκειται για την καταγραφή της τεχνογνωσίας του franchisor όπου αναλύεται με σαφήνεια και αναλυτικές οδηγίες, ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας Franchise.

Pilot store/unit = Πιλοτικό Kατάστημα- πιλοτική μονάδα franchise: Πρόκειται για ένα κατάστημα που συνήθως ελέγχει (μετοχικά) ο Δικαιοπάροχος και στο οποίο έχει εφαρμοστεί και ελεγχθεί για ικανό χρονικό διάστημα η δυναμική της μονάδας franchise, η εμπορική επιτυχία του franchise concept και κυρίως η βιωσιμότητα του. Το κατάστημα αυτό θεωρείται ως πρότυπο κι εκεί συνήθως δοκιμάζονται (πιλοτικά) νέες μέθοδοι και διαδικασίες προκειμένου να εξελιχθεί το σύστημα Franchise.

Franchise training =Εκπαίδευση Franchise: Είναι η αρχική αλλά και η συνεχής εκπαίδευση που παρέχει ο franchisor (δικαιοπάροχος) στο franchisee (δικαιοδόχο) και στους υπαλλήλους του, σχετικά με το franchise και τις μεθόδους εκμετάλλευσης του ώστε να επιτευχθεί αρχικά η ομοιομορφία του δικτύου αλλά και η μεγαλύτερη επίτευξη και αξιοποίηση της μονάδας franchise.

(*) Ορισμός προβλεπόμενος από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 4087/80 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 1988 για την εφαρμογή του άρθρου 85 §3 της Συνθήκης της Ρώμης σε κατηγορίες συμφωνιών franchise (ΕΕ της 28.12.1988 αριθμ.L 359 σελ. 46).